FUNDUSZE EUROPEJSKIE

C2C Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy C2C dzięki wdrożeniu rekomendacji strategii wzorniczej”
w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie znacząco ulepszonych toreb foliowych o nowych cechach wynikających z zastosowania wzornictwa wykonanych z nowej mieszanki w pełni kompostowalnego tworzywa.
Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania designem i jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania.

Planowane efekty:
1.Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz
wprowadzeniu nowego produktu i zmian w procesie ich produkcji.
2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
3. Dotarcie do nowych grup odbiorców.
4.Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
5.Osiągniecie określonych rezultatów finansowych

Wartość projektu: 5 327 622.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 999 980.00 PLN

C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie na rynek EFC Foil® (Eco Fully Compostable Foil) – ekologicznej, w pełni kompostowalnej folii o innowacyjnych parametrach mechanicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, w ramach działania 3.7 współfinansowanego ze środków europejskich.
Cele projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie na rynek innowacji produktowej – kompostowalnej folii EFC Foil® (Eco Fully Compostable Foil)
Planowane efekty: wyniku zrealizowania planowanego zakresu rzeczowego inwestycji C2C uruchomi produkcję innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu – kompostowalnej folii EFC Foil® (Eco Fully Compostable Foil)
Wartość projektu:   4 674 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  1 999 940,00 PLN

C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wdrożenie na rynek innowacyjnych, w pełni biodegradowalnych worków przemysłowych BIO-PAK®” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, w ramach działania 3.7 współfinansowanego ze środków europejskich.

Cele projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnych w skali międzynarodowej w pełni biodegradowalnych worków przemysłowych BIO-PAK® wykonanych z nie plastikowej folii mineralnej NPMF (non plastic mineral foil).

Planowane efekty: W wyniku zrealizowania planowanego zakresu rzeczowego inwestycji C2C uruchomi produkcję innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu – worków przemysłowych BIO-PAK®.

Wartość projektu:   4 735 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 999 690,00 PLN

C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Program operacyjny: RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie RPLU.03.09.00. Udział w targach i misjach

„Promocja innowacyjnego produktu C2C na wybranym rynku zagranicznym w celu zdobycia nowych rynków zagranicznych”

Celem projektu jest zdobycie rynków zbytu oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wypromowanie produktu – cienkościennego bakteriostatycznego i oxydegradowalnego worka foliowego na rolce,  o wymiarach 22x5x44cm i grubości 7 mikronów, przeznaczonego do kontaktu z żywnością (BOM-01) na międzynarodowych targach branżowych w Polsce i Szwecji.

Dofinansowanie projektu z UE:

118 187,86 zł

C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Opracowanie strategii wzorniczej sposobem na zwiększenie konkurencyjności firmy C2C” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności C2C. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.

Planowane efekty:
Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków. Wnioskodawca oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej oraz lepsze zarządzanie wzornictwem w firmie.

Wartość projektu: 98 400.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 68 000.00 zł

C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Opracowanie strategii wzorniczej sposobem na zwiększenie konkurencyjności firmy C2C” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności C2C. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu.

Planowane efekty:
Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków. Wnioskodawca oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej oraz lepsze zarządzanie wzornictwem w firmie.

Wartość projektu: 98 400.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 68 000.00 zł

Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Dofinansowanie projektu z UE: 25 000.00 zł

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji cienkościennych opakowań foliowych bezpiecznych dla żywności i środowiska

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności C2C Sp. z o.o. na rynku krajowym, poprzez wprowadzenie do oferty nowego, cienkościennego, oxydegradowalnego, bakteriostatycznego produktu w postaci worka foliowego na rolce z przeznaczeniem do kontaktu z żywnością.
Planowane efekty:
a) Wdrożenie wyników prac B+R,
b) Wprowadzenie innowacji produktowej,
c) Wprowadzenie do oferty nowego produktu,
d) Podniesienie konkurencyjności firmy,
e) Zwiększenie zatrudnienia w firmie.

Wartość projektu: 5 731 931,86 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 999 651,99 PLN

Beneficjent: C2C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

C2C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę środków trwałych: automatycznej maszyny pakującej szt.1 oraz wytłaczarki do produkcji folii hdpe szt.1. wszczętego poprzez upublicznienie zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r., zostali wybrani następujący wykonawcy:

Zadanie 1: Nowa automatyczna maszyna pakująca szt.1
Mobert S.r.l. Via Buonarroti 2, 21053 Castellanza (VA) – Włochy
Zadanie 2: Nowa wytłaczarka do produkcji folii hdpe szt.1.
Anco Solutions Sagl Via S. Balestra, 33, 6900 Lugano – Szwajcaria


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017
20-12-2017
W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji cienkościennych opakowań foliowych bezpiecznych dla żywności i środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom II – działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe C2C wraz z załącznikami nr 1 i 2